Open Hiring®

Open Hiring® is een innovatieve rekruteringstechniek. Innovatief want er komt geen sollicitatiegesprek, CV, referentiecheck of interview aan te pas. Het enige wat telt is de ‘goesting’ om te werken. Voor een openstaande vacature melden kandidaten zich aan op een wachtlijst. Iedereen krijgt de kans om zich te bewijzen. De job is dus de test. Dat vraagt van kandidaat-werknemers én werkgevers lef en vertrouwen! Belangrijke principes zijn: vertrouwen, geen oordeel en samen groeien. Om dat innovatief proces in goede banen te leiden is ondersteuning door gespecialiseerde coaches cruciaal, zowel voor werkgevers als werknemers. Ontdek nu de praktische toepassing van Open Hiring® op deze website: openhiring.be 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OPEN HIRING®

Open Hiring® en de Vlaamse arbeidsmarkt, een innovatieve oplossing? De rekruteringstechniek wordt recent onderzocht in Nederland maar komt overgewaaid uit Amerika. Dé pionier, het bedrijf Greyston uit New York, werft geen mensen aan om brownies te bakken maar bakt brownies om mensen aan te werven! Divergent – Universiteit Gent onderzoekt momenteel of Open Hiring® ook voor de Vlaamse arbeidsmarkt betekenisvol kan zijn. Centraal staan de noden van werkgevers en werknemers. Daarin is direct contact met de praktijk belangrijk maar ook een goede samenwerking met waardevolle partners draagt bij tot een volwaardig onderzoek (Stad Gent, UNIZO Oost-Vlaanderen en Servicedesigner Philippe Martens). Het onderzoek wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid (projectnr. 8921).

Wens je graag mee te werken aan het onderzoek?

 

CONTACTEER ONS

OPEN HIRING®: HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN DETAIL

Greyston Bakery, opgericht in 1982, werft sinds jaar en dag mensen aan via Open Hiring® … met succes! Greyston is een rolmodel voor bedrijven die meer willen betekenen voor de lokale gemeenschap; zakelijk succes gaat er hand in hand met sociale vooruitgang! Het start allemaal met vertrouwen in het potentieel van mensen. Voor veel medewerkers is een job bij Greyston niet zomaar een job, het is voor velen dé kans om een positieve wending te nemen in het leven. Loyale en gemotiveerde medewerkers vinden betekenis in hun job, het bedrijf en in de ‘community’. Greyston werft geen mensen aan om brownies te bakken maar bakt brownies om mensen aan te werven

ONTDEK GREYSTON

Deze spelregels dragen bij aan een eerlijke kans op goed werk.

1. OPEN DEUR

Iedereen is welkom om zich in te schrijven zonder enige voorwaarde.

2. GEEN VRAGEN

Geen vragen stellen als mensen zich aanmelden, dus ook niet uit interesse.

3. OPEN ARMEN

Het hele bedrijf is zonder oordelen en ontvangt de nieuwe werknemer met open armen.

4. VOLGORDE

De volgorde van de wachtlijst aanhouden. Wie het eerst komt het eerst maalt.

5. DUURZAAMHEID

Duurzame arbeidsrelatie bieden. De werkgever biedt de werknemer bij goed functioneren perspectief op een vast dienstverband.

6. GELIJKWAARDIGHEID

Gelijke beoordeling en behandeling. De werknemer krijgt dezelfde beoordeling en behandeling als ieder ander en heeft dezelfde rechten en plichten.

7. COACHING

De werkgever biedt onafhankelijke jobcoaching voor dilemma’s die tussen het werk en de werknemer in staan.

8. ONTWIKKELPERSPECTIEF

De werkgever biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van de medewerker en mogelijkheden om door te stromen.

Open Hiring® wordt in Nederland onderzocht door Start Foundation in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. In Nederland zijn in 2019-2020 enkele bedrijven en werknemers in het eerste pilootproject gestapt, ondertussen zijn 21 bedrijven actief aan het rekruteren met Open Hiring®. Eind 2020 werd een procesevaluatie en een impactrapport gepubliceerd: wat leren we uit het Nederlands pilootonderzoek?

Wat in grote lijnen opvalt, is het positieve aanstekelijke effect op zowel de werkgever als de werknemer, beiden worden in een actieve rol gezet. De werkgever sluit met Open Hiring® onbewuste vooroordelen uit en creëert kansen! De werknemer neemt zijn eigen lot meer in eigen handen en er is meer motivatie.

Werkgevers vinden Open Hiring® best spannend omdat ze niet weten wat er precies gaat gebeuren en welke risico’s ze gaan nemen, er is geen succesgarantie. Maar volgens de werkgevers zijn de risico’s niet anders dan gebruikelijk en aanvaardbaar. Op een Open Hiring® vacature komen gemotiveerde mensen af. Open Hiring® creëert een extra instroomkanaal, het levert positieve PR op, en het geeft bovendien voldoening om mensen een eerlijke kans te bieden en te zien openbloeien. Rob Jansen, directeur Chain Logistics: “Motivatie en inzet levert meer op dan welke papieren dan ook.”

Werknemers krijgen een eerlijke kans om zich te bewijzen. In Nederland is er risico op structurele uitsluiting. Er is een uniform beeld ontstaan van de ideale werknemer en de ideale job, waardoor mensen die daar niet aan voldoen dreigen uit de boot te vallen. Prestatie is het belangrijkste criterium voor deelname aan de samenleving, maar niet iedereen krijgt de kans om zich te bewijzen. Open Hiring® trekt in Nederland vooral mensen aan die het geloof in eerlijke sollicitaties verloren hebben en last hebben van systematische discriminatie op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld op vlak van leeftijd). Ook mensen die op zoek zijn naar meer zekerheid en naar meer uren vinden de weg naar een job via Open Hiring®. Uit onderzoek blijkt ook dat weinig kandidaten een uitkeringsachtergrond hebben.

Bij de start van het pilootproject in Nederland was de ondersteunende rol van de coach nog niet uitgewerkt en was er eerder een vrije invulling. Toch zijn er bepaalde inzichten interessant. De ondersteuning voor de werknemer is best onafhankelijk en rolvermenging is te vermijden. In Nederland doet vooral de werkgever in het pilootproject beroep op de coach, zoals bij het regelen van administratieve zaken en het begeleiden van de werknemer bij uitval.

ONTDEK OPEN HIRING® IN NEDERLAND VIA START FOUNDATION

   

Divergent – Universiteit Gent onderzoekt of en hoe Open Hiring® in de Vlaamse arbeidsmarkt kan ingebed worden, bijvoorbeeld op vlak van arbeidswetgeving. We onderzoeken ook voor welke functies Open Hiring® al dan niet in aanmerking komt, alsook of de innovatieve aanwervingstechniek past binnen het bestaande rekruteringsbeleid en de bedrijfscultuur van specifieke bedrijven.

Divergent – Universiteit Gent onderzoekt bij Vlaamse bedrijven en werkgevers of er een draagvlak is voor Open Hiring®. Onder leiding van Eva Derous, professor aan de Universiteit Gent in werk- en organisatiepsychologie, onderzoeken masterstudenten Chloé Dejonghe en Marlou Vyncke in welke mate bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken open staan voor deze innovatieve vorm van rekruteren. Meten is weten. Na een korte uiteenzetting over Open Hiring®, bevragen we online werkgevers en HR-verantwoordelijken over de mogelijke opportuniteiten en hindernissen om Open Hiring® in hun eigen bedrijf toe te passen. Na het invullen van de vragenlijst komen bedrijven onmiddellijk te weten of hun bedrijf potentieel geschikt is om Open Hiring® te implementeren.

Doe de scan en ontdek meteen of deze aanpak geschikt is voor jouw bedrijf! Contacteer ons om toegang te krijgen tot de gratis scan.

Wens je graag mee te werken aan het onderzoek?

CONTACTEER ONS

Draagvlak & haalbaarheid in Vlaamse bedrijven, pilootproject.

Na het invullen van de online vragenlijst weten bedrijven of ze Open Hiring® kunnen implementeren in hun bedrijf.

Via een bedrijfsbezoek en interviews met werkgevers, onderzoekt Divergent – Universiteit Gent verder hoe Open Hiring® concreet toepasbaar is binnen jouw bedrijf.
Wanneer blijkt dat Open Hiring® concreet toepasbaar is, dan kan een bedrijf ervoor opteren om deel te nemen aan het pilootproject.

Doe de scan en ontdek meteen of deze aanpak geschikt is voor jouw bedrijf!
Contacteer ons om toegang te krijgen tot de gratis scan via onderstaande button.

Wens je graag mee te werken aan het onderzoek?

CONTACTEER ONS

Draagvlak & haalbaarheid in Vlaamse bedrijven, pilootproject.

Om vanuit de praktijk kennis te verzamelen over Open Hiring® in Vlaanderen gaat Divergent samenwerkingsverbanden aan met bedrijven uit de Gentse regio. Nadat uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat Open Hiring® concreet toegepast kan worden en wenselijk is, doorlopen bedrijven het vooropgestelde proces en aanpak. Concreet stellen bedrijven Open Hiring®-vacatures op, die via diverse kanalen wereldkundig worden gemaakt, bijvoorbeeld ook via de website van Open Hiring® (www.openhiring.be).

De rekruteringsprocedure verloopt volgens de spelregels van Open Hiring®. De projectmanagers van Divergent begeleiden de pilootbedrijven bij elke stap, terwijl de Divergent jobcoaches werkgevers en werknemers intensief ondersteunen op de werkplek, waar nodig.

Divergent – Universiteit Gent onderzoekt de impact en de processen van Open Hiring®. We vertrekken vanuit de zelfdeterminatietheorie als overkoepelend theoretisch kader, met een onderzoek stevig ingebed in de praktijk. Samen met Stad Gent, UNIZO Oost-Vlaanderen en Servicedesigner Philippe Martens , ontwikkelen we een kader voor Open Hiring®. Via een tweesporenonderzoek onderzoeken we zowel de ervaringen van werkgevers als van werknemers. Bij een innovatieve rekruteringsmethode hoort ook deskundige ondersteuning en procesbegeleiding voor werkgevers en werknemers. Ook daar onderzoeken we wat nodig is en werkt. Het doel is om op termijn een handleiding en een draaiboek aan te bieden zodat Vlaamse bedrijven Open Hiring® kunnen implementeren.

Voor werknemers en werkgevers bieden we een antwoord op de vraag of het proces en het kader dat we vooropstellen werkbaar en succesvol is. Maar ook op tal van andere vragen. Hoe ervaren werknemers Open Hiring®? Wat zijn de voordelen en eventueel nadelen? Voor welke kandidaten werkt Open Hiring® (niet)? Tot slot, welke impact heeft Open Hiring® op kandidaten die via deze weg aan de slag gaan?

Voor werkgevers krijgen we zicht op de randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing van Open Hiring®, en op mogelijke knelpunten zodat we ook alternatieven kunnen ontwikkelen. Tot slot, welke impact heeft Open Hiring® op de werkgevers en de zittende werknemers in het bedrijf?

Timing: in 2021 verzamelen we de nodige informatie en data om tegen eind 2021 conclusies te maken en verdere ontwikkelingen vorm te geven. Tegen juni 2022 wordt dit project afgerond.

Meer info

Neem vrijblijvend contact op met de Projectcel van Divergent via openhiring@ugent.be.