Go4Diversity

Verhogen van de tewerkstellingsintenties van werkgevers ten aanzien van personen met een arbeidsbeperking

GO4Diversity is een project dat wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid (projectnr. 7379).

Het doel van GO4Diversity is het verhogen van de tewerkstellingsintenties van werkgevers ten aanzien van het tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking. Werkgevers vervullen immers een sleutelpositie in het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking. In dit project wordt gefocust op het perspectief van werkgevers om personen met een arbeidsbeperking al dan niet in dienst te nemen en te houden.

Dit project heeft zowel een transnationaal als nationaal luik. Samen met Polen, Bulgarije en België wordt een lerend netwerk opgezet en worden goeie praktijken en inzichten gedeeld.  Op Vlaams niveau wordt het project uitgevoerd in partnerschap tussen Divergent, Grip, HIVA, VOKA & VDAB.

Het doel van het project is:

  1. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek die onderzoekt welke factoren werkgevers positief beïnvloeden voor het aanwerven van een persoon met een arbeidshandicap. Ook wordt het juridisch kader daaromtrent binnen de landen van het transnationaal partnerschap vergeleken.
  2. Het ontdekken van factoren dat het aanwerven faciliteert/verhindert door bevragingen bij werkgevers, werknemers met een arbeidsbeperking, en arbeidsbemiddelaars.
  3. De ontwikkeling van een gevalideerde training voor arbeidsbemiddelaars/match makers die hen moet ondersteunen bij het benaderen en overtuigen van werkgevers
  4. De ontwikkeling van een media campagne gericht naar werkgevers om hun intenties tot het aanwerven van een persoon met een arbeidsbeperking te verhogen.
  5. Het bouwen van een centrale en toegankelijke website met alle verzamelde en ontwikkelde kennis en tools van het project.

Integration of disabled persons into the competitive labour market – WHAT INCENTIVES WORK? (Heidi Knipprath & Sofie Cabus)

We verkennen 25 studies naar interventies die met succes (kunnen) leiden tot de integratie van personen met een arbeidsbeperking in de competitieve arbeidsmarkt. Ondanks het brede scala aan gezondheidsvoorwaarden en achtergrondkenmerken van personen met een arbeidsbeperking, zijn we in staat om verschillende ‘stimuleringsboosters’ te identificeren. Verder stellen we vast dat, om arbeidsplaatsen voor personen met een arbeidsbeperking te creëren, betrokken werkgevers afhankelijk zijn van casemanagers, tussenpersonen, netwerken en vertegenwoordigers van werkgevers. Zij zijn een bron van vertrouwde (informele) informatie. We sluiten af met aanbevelingen, die ertoe kunnen leiden dat werkgevers stimuleringsboosters omarmen die personen met arbeidsbeperking integreren in de competitieve arbeidsmarkt. Lees de paper hier (PDF)

A human rights perspective on integration of disabled persons in the competitive labour market – EVIDENCE FROM THE LEGISLATIVE FRAMEWORKS OF POLAND, BULGARIA, SWEDEN AND BELGIUM (Jolien De Norre & Sofie Cabus)

In het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een (arbeids-) beperking (CRPD) is in artikel 27 het recht op kwaliteitsvolle arbeid opgenomen. Hoewel alle landen in de Europese Unie de CRPD hebben ondertekend en aangenomen, blijven er grote verschillen bestaan in de kans op werk tussen personen met en personen zonder een arbeidsongeschiktheid. We bekijken verschillende aspecten van het wetgevende kader met betrekking tot de integratie van personen met een arbeidsbeperking op de competitieve arbeidsmarkt vanuit het perspectief van de mensenrechten in vier landen: België, Bulgarije, Polen en Zweden. Lees de paper hier (PDF)