ILVO

Met Divergent naar een autismevriendelijke werkplek 
Sensibilisering en concreet advies rond omgaan met autisme op de werkvloer via
1: Een info- en reflectieworkshop 2: Een oplossingsgerichte communicatie- en intervisiesessie

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO): schets van de organisatie
ILVO staat voor het ‘Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse overheid. Deze organisatie verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Zo bouwt zij de fundamentele en toegepaste kennis die nodig is voor 1- de verbetering van producten en productiemethoden, 2- de bewaking van kwaliteit en veiligheid van eindproducten, en 3- de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

        

Aanleiding samenwerking ILVO – Divergent
ILVO stond in 2019 voor de uitdaging dat verschillende ILVO-medewerkers zich soms onzeker voelden over hoe zij het beste omgaan  met collega’s bij wie er een vermoeden of erkenning van autisme is. Het is geen verrassing dat werken met mensen met autisme betekent dat je met bepaalde zaken rekening moet houden, maar ook dat je mits de goeie begeleiding en haalbare aanpassingen samen sterke(re) resultaten kan neerzetten. Divergent stond ILVO hierin bij, enerzijds door het geven van een info- en reflectieworkshop, anderzijds door het geven van een oplossingsgerichte feedback- en intervisiesessie waar diverse praktijkvoorbeelden werden besproken. Het ultieme doel? Inzicht bieden in de kenmerken van autisme en een blik bieden op de mogelijkheden en de manier hoe je collega’s met autisme het beste benadert. Een verrijkend traject dat de nodige handvaten en bagage meegaf om ILVO te laten evolueren naar een autismevriendelijke werkplek. Het traject in een notendop …


1 – Info- en reflectieworkshop

Tijdens deze workshop schetsten de Divergent-trainers een duidelijk beeld over wat autisme precies inhoudt, wat de kenmerken zijn en waarop men precies moet letten als leidinggevende en/of collega. Ook specifieke tips over hoe men het best met autisme omgaat op de werkvloer werden gedeeld. Denk maar aan het creëren van een veilige omgeving (routines), het besef versterken dat mensen met autisme niet houden van verandering & minder vaak of op een andere manier behoefte hebben aan contacten, en dat zij graag de controle behouden. Als men zich als werkgever al bewust is van deze vier zaken en hierop anticipeert, kan dit al een wereld van verschil maken.

Naast de zaken waarmee men het best rekening houdt, is het ook zo dat men als werkgever, leidinggevende of medewerker moet beseffen dat werken met een collega met autisme een grote verrijking is voor het team als men inzet op zijn/haar talenten. Mits de nodige aanpassingen in zijn/haar werkplek, opdracht, benadering door collega’s en communicatie, kan een zeer waardevolle samenwerking ontstaan.


“Het traject met Divergent heeft gezorgd voor rust bij onze leidinggevenden & collega’s van medewerkers met autisme, omdat ze nu beter weten hoe hiermee om te gaan. Iedere deelnemer kwam tot het inzicht dat samenwerken met mensen met autisme echt wel extra aandacht en een specifieke communicatievaardigheid vraagt om alles vlot te laten verlopen.  Een teveel aan prikkels kan voor onrust en verwarring zorgen, maar er zijn makkelijk toe te passen methodieken om hier voor meer comfort te zorgen.  Als leidinggevende extra structuur bieden (bv. vaste overlegmomenten -1 op 1- voorzien) en nog duidelijker/specifieker communiceren helpt de medewerker met autisme om makkelijker te begrijpen wat van hem/haar verwacht wordt.” – ILVO – Sven Van wettere (HR Business Partner | Coach Vlaamse overheid)

2 – Oplossingsgerichte feedback- en intervisiesessie

Na de info- en reflectieworkshop werd een feedback- en intervisiesessie ingepland met ILVO om in te zoomen op concrete situaties waarop men is gebotst in de samenwerking met collega’s met autisme.

Feedback: Onmiddellijk toepasbare tips rond communicatie en feedback waren de rode draad doorheen het eerste deel van de sessie. De ILVO-medewerkers zochten samen met de Divergent-trainers naar specifieke oplossingen op de werkplek zelf. Moeilijkheden gelinkt aan het takenpakket en de verwachtingen van de werkgever en werknemer werden op tafel gebracht. Diverse ervaringen en suggesties werden in groep gedeeld.

Intervisie: Tijdens het tweede deel van deze sessie ging men in gesprek over moeilijkheden op het werk aan de hand van OASE, een zeer efficiënt en energiegevend intervisiemodel. Dankzij OASE wordt de aandacht gericht op hoe de inbrenger met zijn case omgaat: waar is hij al succesvol, wanneer zal hij zijn doel bereikt hebben, wat heeft hij nog nodig om een verdere stap in de richting van vooruitgang te zetten? Onder begeleiding van een ervaren facilitator werden specifieke problemen geanalyseerd en reikten de intervisiedeelnemers elkaar tips, advies en oplossingen aan. Een aanpak en leerproces die zorgden voor concrete resultaten voor ILVO.

“We streven ernaar om 2 keer per jaar intervisies te organiseren. Deze intervisies werden opgestart na de algemene infoworkshops voor leidinggevenden van medewerkers met autisme. Zo willen we hen helpen om eigen cases in te brengen en samen met anderen, onder begeleiding van een Divergent-consultant, te zoeken naar oplossingen.” – ILVO – Sven Van wettere (HR Business Partner | Coach Vlaamse overheid)

Samenwerking met Divergent

“De aanpak van Divergent was aangenaam, rustig en het was duidelijk dat de sessies goed waren voorbereid en mooi aansloten bij de verwachting van de deelnemers (die zelf vragende partij waren voor dit leertraject).  Na de algemene infomomenten (theoretische benadering van de problematiek) werd actief en met begrip geluisterd naar onze ILVO-context en de mensen die zich daarbinnen als coördinator of collega bewegen.  Anders dan adviseren was hun aanpak gericht op inspireren en dat werd door de deelnemers van de verschillende sessies gesmaakt.  Er werd niet geredeneerd vanuit goed of fout, iedere inspanning om een betere samenwerking te krijgen, werd aangemoedigd, ook al was soms bijstelling nodig. We zijn dan ook heel dankbaar voor wat Leonie en Ingmar ons hebben gebracht.” – ILVO – Sven Van wettere (HR Business Partner | Coach Vlaamse overheid)